กิจกรรมมูลนิธิฯมูลนิธิหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
(พันธ์  อินทผิว)


มูลนิธิหลวงพ่อเทียน
มีเก็บอารมณ์ต้นเดือนวันที่ ๑-๗ ของทุกเดือน
เป็นที่สัปปายะอย่างยิ่งในการปฏิบัติ
โดยการนำของพระอธิการเอนก เตชวโร

โทรสอบถามทาง หรือแนวทางการขอเข้ารับเก็บอารมณ์ได้
ตั้งแต่ ๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ค่ะ              02-429 2119     

มูลนิธิหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ(พันธ์ อินทผิว)
๕๒ ม.๕ ต.ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม.๑๐๑๗๐
โทร o๒ ๔๒๙-๒๑๑๙
โทรสาร : o๒-๔๒๙-๒๑๑๙