เกี่ยวกับเรา


มูลนิธิหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
(พันธ์  อินทผิว)ประวัติความเป็นมามูลนิธิหลวงพ่อเทียนฯ

       มูลนิธิหลวงพ่อเทียน  จิตฺตสุโภ  (พันธ์  อินทผิว)  ได้ก่อตั้งขึ้นจากแรงศัรัทธาของบรรดาสานุศิษย์ผู้รู้ค่าของความจริงที่หลวงพ่อเทียนได้พยายามค้นหามาครึ่งชีวิตท่าน  นั่นคือธรรมะแท้  หลวงพ่อไม่ได้เก็บสิ่งที่ท่านรู้ไว้คนเดียว  ท่านพยายามเผยแพร่  และประกาศให้เพื่อนมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาได้รับรู้ความจริงที่ท่านประสบมาด้วยตัวท่านเอง  ท่านได้พิสูจน์ให้เพื่อนมนุษย์มากมายได้รู้จักสัจจธรรมเช่นเดียวกับท่าน  ถึงแม้จะมีเพียงไม่กี่คนที่พบกับความสำเร็จสูงสุดเช่นเดียวกับหลวงพ่อ  แต่ก็มีคนจำนวนมากที่ได้พบเส้นทางนั้นเช่นกัน  และเขาเหล่านั้นก็กำลังเดินตามแนวทางหลวงพ่ออยู่ในขณะนี้
        ดังนั้น  เพื่อให้คำสอนที่แท้จริงของหลวงพ่อเทียนยังมีอยู่ต่อไป  เงินที่บรรดาผู้มีจิตศรัทธาในคำสอนของหลวงพ่อและเคารพท่านได้บริจาคไว้เมื่อครั้งหลวงพ่อมรณภาพใหม่ ๆ  เพื่อให้จัดพิธีศพของท่าน  จึงได้นำมาก่อตั้งมูลนิธิฯ  เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของหลวงพ่อต่อไป  และมูลนิธิได้รับอนุญาตจดทะเบียนขึ้นเป็นนิติบุคคลเรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๒


วัตถุประสงค์มูลนิธิหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

๑.อนุรักษ์เอกลักษณ์คำสอนและวิธีเจริญสติแบบเคลือนไหวด้วยวิธียกมือสร้างจังหวะ  ตามแนวทางของหลวงพ่อเทียน  จิตฺตสุโภ 
๒.เผยแพร่คำสอนและวิธีเจริญสติตามแนวทางของหลวงพ่อเทียน  จิตฺตสุโภ
๓.จัดให้มีสถานที่ในการเจริญสติตามแนวทางของหลวงพ่อเทียน  จิตฺตสุโภ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๔.ร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ  เพื่อสาธารณประโยชน์  หรือดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์  ทั้งนี้  ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด


*****อยู่ระหว่างการปรับปรุงเนื้อหา******

        ทางมูลนิธิขออนุโมทนาและอำนวยพรแด่ผู้มีกุศลเจตตนาทุกๆ  ท่าน  ทั้งที่ได้กล่าวนามและที่มิได้กล่าวนามในที่นี้  ให้เจริญด้วย  อายุ  วรรณะ  สุขะ  พละ  เทอญ.


มูลนิธิหลวงพ่อเทียนฯ
กรกฏาคม ๒๕๓๓