ปฏิบัติธรรมปี 2555มูลนิธิหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
(พันธ์  อินทผิว)กำหนดงานอบรมปฏิบัติธรรมประจำปี 2555 ของสายงานการเจริญสติ แบบหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

เดือน ธันวาคม/2553(December/2010)

1)    4-9   ธ.ค. 53       - วัดป่าก่อ   บ้านป่อก่อ   ต.ป่าก่อ   อ.ชานุมาน  จ.อำนาจเจริญ
                                 ( ล.พ.ประเสริญ    โทร.  083-3549388 )

2)  10-15 ธ.ค. 53       - วัดป่าโพธิ์ทอง  บ้านหนองไผ่ใต้  ต.หนองไผ่  อ.ชุมแพ ขอนแก่น
                                  (พระศักดิ์ชาย      โทร.   087-6132482)

3)  13-18 ธ.ค. 53       - วัดป่าคอกม้า  บ้านโพนสวรรค์  ต.สระใคร  อ.สระใคร หนองคาย
                                  (ลพ.ชม               โทร.  089-5210781)
4)  15-22 ธ.ค. 53      - วัดแสงทอง   บ้านภูดิน  อ.หลุบตา  อ.แก้งคร้อ  จ.ชัยภูมิ
                                  (พระครูาสุทธิณ     โทร.   089-946968132)
5)  20-27 ธ.ค. 53      - วัดป่าโคกดินแดง บ้านเหล่าอีหมัน  หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม
                                 (พอจ.ดวงศิลป์    โทร.   086-4503908 )
            

6)  22-29 ธ.ค. 53      - วัดแสงเทียนธรรม   บ้านชำมูลนาก ต.หนองเม็ก อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
                                 (ลพ.บุญถม           โทร.   089-2273723)
7)  25-29  ธ.ค. 53     - วัดลานศรีชาวนา  บ้านใหม่ศาลา  ต.นาซาว อ. เชียงคาง จ.เลย
                                 (พ่อจูมศรี             โทร.    086-4506071)
8)  27--03 ม.ค. 54     - วัดโมกวนาราม  บ้านหัวทุ่ง-คำไฮ  ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
                                 (พอจ. เอนก          โทร.    086-4502890)
 เดือน มกราคม/54 (January/2011) 
  9)   4-11  ม.ค. 54       - วัดป่าหนองคู  บ้านหนองคู  ต.หนองกุง อ.นาเชือก มหาสารคาม
                                     (พระศรีวรญาณ     โทร.    081-0510945)
10)   4-11  ม.ค. 54      - วัดป่าปอภาร   บ้านปอภาร ต.ปอภาร   อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด
                                    (พอจ.มานะ         โทร.   081-2604882)
11)   4-11  ม.ค. 54       - วัดธาตุโข่ง  บ้านหนองหาน ต.หนองหาน  อ.หนองหาร  อุดรธานี
                                     (พอจ. มรกต        โทร.  042-261027)
12)   11-18 ม.ค. 54      - วัดโพธิ็ศรี  บ้านเดื่อ-โพธิ์ ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
                                     (พอจ.สมพร         โทร. 085-6331588)
13)   20-27  ม.ค. 54     - วัดป่าคงคง บ้านโนนระเวียง  ต.โคกชาย อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา
                                     (พอจ. ดุรงฤทธิ์    โทร. 087-2522986)
14)   25-30 ม.ค. 54     - วัดป่าศิลาทอง  บ้านนางแดด ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง ชัยภูมิ
                                    (ลพ.ทอง            โทร. 084-4967570)
15)   27-03  ก.พ. 54    - วัดอุทัยธรรมมาฯ บ้านกุดโง้ง ต.ท่ามะไฟ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
                                    (พอจ.ประจักษ์      โทร. 085-7630435)
เดือน กุมภาพันธ์/54 (February/2011)   
16)   01-07  ก.พ. 54    - วัดซับใหญ่สังฆฯ  บ้านซํบใหญ่  ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่  ชัยภูมิ
                                    (ลพ.สฤษฎฺิ์            โทร. 089-2523735)
17)   01-07  ก.พ. 54    -วัดเทพประทาน บ้านเทพประฯ คลองตะเกา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
                                   (พอจ.วิไล               โทร. 089-4583434)
18)   03-10  ก.พ. 54    -วัดศิลาดาด  บ้านธาตุทอง ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
                                   (พระครูวิศิษย์           โทร. 082-5478824)
19)   03-10  ก.พ. 54    - วัดพระยาภักดี บ้านคลองลี่ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
                                    (ลพ.สงวน              โทร. 087-9600113)
20)   04-10  ก.พ. 54    - วัดโพธิ์ศรี  บ้านดอนกลาง ต.พังงู  อ.หนองหาน  จ.อุดรธานี
                                    (พอจ.บุญชู             โทร. 087-2184652)
21)   04-11  ก.พ.  54   - วัดป่ามหาปญโญ บ้านเมืองก๊ะ ต.สระรวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
                                    (พอจ.สุริยา             โทร. 042-981000)
22)   09-15  ก.พ. 54    - วัดศิลามงคล  บ้านศิลามงคล ต.หนองสวรรค์ อ.เมือง หนองบัวลำภู
                                    (ลพ.ทองพูล            โทร. 083-3556468)
23)   17-24  ก.พ. 54    - วัดทับมิ่งขวัญ  บ้านติ้ว ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย
                                    (งานเทียนธรรม-งาน 100 ปี  พอจ.คำไม   โทร. 087-2208999)
24)   24-02  มี.ค. 54    - วัดป่าสันติสุข  บ้านปากชม ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย
                                    (ลพ.ยุ่น                   โทร. 042-881141)

เดือน มีนาคม/54 (March/2011) 

25)   02-06 มี.ค. 54    - วัดคีรีบรรพต   บ้านบุฮม   ต.บุฮม   อ.เชียงคาน  จ.เลย

                                    (ลพ. หมุด                 โทร.  089-5720948)


26)   08-15 มี.ค. 54    - วัดเทพนิมิต    บ้านโนนฆ้อง  ต.โนนฆ้อง  อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

                                    (พอจ. เหลือ              โทร.  089-2790586)
27)   09-15 มี.ค. 54    - วัดภูเขาธรรม  บ้านท่ามะไฟ  ต.ท่ามะไฟ อ. แก้งคร้อ  จ.ชัยภูม
                                    (ลพ.คำเขียน             โทร.  087-7790379)
28)   15-22 มึ.ค. 54    - วัดป่าอกาลิโก  บ้านห้วย  ต.หนองโดน  อ. จตุรัส  จ. ชัยภูมิ
                                    (พอจ.ล้วน                 โทร.  081-0641275)
29)   23-30 มี.ค. 54    - วัดโนนสูงสะอาด  บ้านโนน  ต.โนนสำราญ  อ.เมือง  จ. ชัยภูมิ
                                    (พอจ.สุปัน                 โทร.  081-1584402) 
เดือน เมษายน/54 (April/2011) 

30)   01-08 เม.ย. 54    - วัดโพนทอง  บ้านหนองแก  ต.หนองไผ่  อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

                                     (ลพ.บุญธรรม             โทร.  081-0685789)


31)   04-11 เม.ย. 54    - วัดโสมพนัส  บ้านภูเพ็ก  ต. หัวนาบ่อ  อ.พัฒนานิคม  จ.สกลนคร

                                     (พอจ.สุริยา                โทร.  042-981000)
32)   18-24 เม.ย. 54   -  วัดป่าหนองกุง  บ้านหนองกุง  ต. หนองกุง อ.ภูเวียง  จ.ขอนแก่น
                                     (พอจ.นิวรณ์                โทร.  085-7509135)
33)   24-30  เม.ย. 54   - วัดศรีบูรพา  บ้านหนองแสง  ต. พระพลับ  อ.เมือง  จ. ขอนแก่น
                                     (พม.เฉลิม                   โทร.  084-4287796)
34)   30-07  พ.ค.  54   - สำนักอู่ตะเภา  บ้านทับคาง ต.ทับคาง อ. เขาย้อย  จ.เพชรบุรี
                                     (พอจ. วรวิทย์              โทร.  085-0165939)
เดือน พฤษภาคม/54 (May/2011)   
35)   10-17 พ.ค. 54    - วัดหนองกระสังข์  บ้านหนองกระ ต.ห้วยหอม อ. ตาคลี จ.นครสวรรค์
                                    (พม.เฉลิม                    โทร.  086-5911410)
36)   ช่วงวิสาขบูชา/54 -  วัดโมกขวนาราม  บ้านหัวทุ่งคำใส ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 
                                    (พอจ.เอนก                  โทร.   086-4502890)
37)   1-10 ทุกเดือน/54 - วัดแพร่แสงเทียน บ้านแม่ยางเปี้ยว ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่
                                    (พอจ.คมกริด                โทร.  087-1802976)
38)  20 พ.ค -30 มิ.ย. เข้าค่ายเก็บอารมณ์ 40 วัน ยังไม่กำหนดสถานที่โปรดติดต่่อสอบภายหลัง